Dane podstawowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

z siedzibą

ul. Wrzawska 9

39-432 Gorzyce

Dyrektor Zakładu

mgr inż. Janusz Myśliwy

Kontakt:

+48 (15) 644-68-39

+48 (15) 836-26-96

fax. (15) 836 23 57

Tablica ogłoszeń

Dane podstawowe

30 kwietnia 2019

Dane podstawowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

z siedzibą

ul. Wrzawska 9

39-432 Gorzyce

Dyrektor Zakładu

mgr inż. Janusz Myśliwy

Kontakt

30 kwietnia 2019

Kontakt:

+48 (15) 644-68-39

+48 (15) 836-26-96

fax. (15) 836 23 57

Statut

30 kwietnia 2019

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GORZYCACH

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

06 maja 2019

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Klauzula Informacyjna

06 maja 2019

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 156446808; adresu e-mail : aodo@zgkgorzyce.pl;
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iodo@zgkgorzyce.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
  • wykonywania działalności w zakresie uzdatniania i dostawy wody dla ludności, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, wywozu nieczystości płynnych, obsługi PSZOK, prowadzenia robót konserwatorskich na obiektach komunalnych Gminy, obsługi oświetlenia ulicznego i parkowego, utrzymania terenów komunalnych, dróg, czystości pasów drogowych, przystanków, przepustów wodnych, remontów nawierzchni dróg i chodników, administrowania targowisk gminnych,
  • zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach,
  • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków, not i prowadzenia sprawozdawczości finansowo-budże-towej
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwa-rzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Kierownictwo

06 maja 2019

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu:

mgr inż. Janusz Myśliwy

tel. 15 644 68 08
e-mail: j.mysliwy@zgkgorzyce.pl

Z-ca Dyrektora:

mgr Janusz Barabasz

tel. 15 644 68 08
e-mail: j.barabasz@zgkgorzyce.pl

Główna Księgowa:

mgr Barbara Świerkula

tel. 15 644 68 09
e-mail: b.swierkula@zgkgorzyce.pl

Kierownik Stacji Uzdatniania Wody:

inż. Przemysław Świergul

tel. (15) 644 68 43

tel. (15) 300 00 41

e-mail: suw@zgkgorzyce.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków:

Robert Dębowski

tel. (15) 644 68 38

tel. (15) 300 00 99

e-mail: oczyszczalnia@zgkgorzyce.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

06 maja 2019

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, sposób ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 156446808; adresu e-mail: aodo@zgkgorzyce.pl;

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez
adres e-mail: iodo@zgkgorzyce.pl

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.